Legal disclaimer & Cookie policy


DISCLAIMER

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze site te respecteren. We raden u aan deze instructies regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

1. Intellectuele Eigendom
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ALK Abelló BV. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de site alkpro.nl of alkallergieacademie.nl (hierna de "site" genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van ALK Abelló BV (hierna ‘ALK’ genoemd) of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALK, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2015-2016 ALK - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de site of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie, wijziging van enige aard.

ALK behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Aard van de Informatie
De site bevat informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, meer specifiek op het gebied van allergie en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional. Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen. De informatie die zich op de site bevindt wordt regelmatig bijgewerkt. Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de ALK. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van ALK en ontvangen geen vergoeding van ALK voor het gebruik van hun mening. ALK is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van ALK.

3. Links naar andere websites
ALK is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. ALK heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van ALK. Het bestaan van een link tussen de site van ALK en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat ALK de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt dan wel hiermee instemt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet". Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALK. Indien sites, die via een hyperlink van de site van ALK worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is ALK hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door ALK beoordeeld noch gecontroleerd en/of goedgekeurd. ALK is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze externe sites.

4. Nominatieve en andere informatie

4.1
ALK zal geen (persoonlijke) informatie aan derden verstrekken die u via de elektronische post verstuurt. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor gebruik van de site kan het noodzakelijk zijn dat u persoonsgegevens ter beschikking stelt (bijvoorbeeld uw naam en andere contactgegevens). Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, wijziging, rectificatie en verzet ten aanzien van verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiervoor wenden tot:

ALK Abelló BV
Postbus 60022
1320 AA Almere
Tel. 036-5397840
Email: infonl@alk.net

4.2
Via de site verstrekte informatie, en die niet direct of indirect tot u herleidbaar is, zal niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Dientengevolge zal, met uitzondering van de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, door u op deze site bekend gemaakte informatie - in welke vorm dan ook - documenten, gegevens, tekeningen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of anderszins - niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. ALK heeft het recht door u verstrekte gegevens te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, of deze gegevens door te geven met het doel uw verzoek te verwerken.

4.3 Cookies
Een cookie bevat een kleine hoeveelheid gegevens die vanuit een webserver wordt verstuurd naar de browser van een gebruiker en voor archiefdoeleinden op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Onderdelen van de Site werken op basis van profielinformatie die wordt opgeslagen in Cookies. De Site gebruikt cookies op twee manieren. Allereerst worden cookies gebruikt om u als gebruiker te identificeren, zodat u de Site kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van een sessie, tenzij u er expliciet voor kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om informatie op te slaan, te hergebruiken en om voorkeuren van u als gebruiker op te slaan. De cookies vormen een integraal onderdeel van de functionaliteit van onderdelen van deze Site. Indien uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van deze Site. Naast persoonsgegevens verwerkt de Site ook niet-persoonsgegevens (bijvoorbeeld aantallen, bezoekerstijden, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden verwerkt om de Site en het gebruik daarvan te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door op interessegebieden van de gebruiker gebaseerde informatie te tonen. ALK zal periodiek geanonimiseerde, niet tot gebruikers herleidbare overzichten ontvangen van de ingevoerde gegevens. Deze gegevens kunnen voor wetenschappelijk onderzoek ingezet worden en zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot de individuele gebruiker. Ingevoerde gezondheidsparameters zijn alleen voor een geregistreerde bezoeker binnen zijn persoonsgebonden pagina zichtbaar. Deze gegevens zijn zodanig afgeschermd dat: Een geregistreerde individuele gebruiker, na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (registratieproces), uitsluitend diens eigen persoonlijke gegevens kan inzien.

Cookies Uitschakelen
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw browser op de site van de ontwikkelaars van uw browser:

Google – Chrome
Microsoft - Internet Explorer
Mozilla – Firefox
Apple – Safari
Opera

Mobile devices:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen
ALK verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. ALK geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is. ALK is niet aansprakelijk voor, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van ALK:

- enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;

- enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;

- in het algemeen, alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien ALK zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (I) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (II) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (III) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;

De informatie op de site en alle andere sites wordt "as such" beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

ALK biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Beschikbaarheid van de website
U accepteert dat (I) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en/of ononderbroken foutvrij is en dat ALK voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (II) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (III) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar ALK geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen ALK en u en tussen ALK en andere systemen en netwerken. ALK en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. ALK is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

7. Informatie over de producten
De informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van de ALK Groep die in bepaalde landen of regio's niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke ALK dochteronderneming of uw zakelijke ALK partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

8. Juridisch raamwerk
De site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

PRIVACYVERKLARING

Hier kunt u lezen hoe ALK omgaat met persoonsgegevens die via de site binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mail adres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via Internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet. Door gebruik te maken van deze site of u te laten inschrijven als gebruiker van de door ALK verstrekte diensten, stemt u in met verwerking en/of gebruik van alle door u verstrekte persoonsgegevens. Wij vragen u dit reglement zorgvuldig te lezen en van tijd tot tijd na te zien op wijzigingen die wij mogelijk verplicht waren aan te brengen.

ALK registreert gegevens die u identificeren, zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en andere informatie wanneer deze bij inschrijving vrijwillig wordt verstrekt. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u het recht tot toegang, wijziging en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen via: infonl@alk.net.

ALK registreert ook algemene of niet-persoonsgegevens in algemene vorm om zicht te houden op bijvoorbeeld het totaal aantal bezoeken aan onze sites, het aantal bezoekers per pagina op onze sites, en de domeinnamen van de Internetserviceproviders van de bezoekers. Deze informatie, die in algemene vorm blijft, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de site door de bezoekers zodat we de site kunnen verbeteren.

Eigenaar van de website

ALK Abelló BV
Transistorstraat 25
1322 CK ALMERE

ALK Abelló BV is een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2017